جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قانون نامه

مجموعه ای از قوانین حقوقی مکتوب در عثمانی شامل: - احکام سلطان - قوانین سنجق - قوانین گروههای خاص - قوانین ادارات دولتی - قوانین عمومی

قانونی، ابراهیم

موسیقیدان و خوشنویس زمان سلطان حسین بایقرا (قرن9)

قانونی، رحیم

نوازنده ایرانی (قرن13و14)

قانیق، اورخان ولی

شاعر نوپرداز ترک (قرن13و14)

قاوُرد بن چغری بیگ

مؤسس سلسله سلاجقه کرمان و اولین شاه آن سلسله (قرن5)

قاوقجی، فوزی عبدالمجید

از رهبران سوری مبارزات علیه رژیم صهیونیستی (قرن14)

قاوقلو

شخصیتی نمایشی در تأتر مردمی ترکیه

قاهر بالله

"محمد بن احمد" نوزدهمین خلیفه عباسی (قرن4)

قاهره

پایتخت مصر و یکی از مهمترین مراکز مذهبی، فرهنگی و سیاسی در دنیای اسلام - معماری (مساجد،خانقاهها،مقابر،رباطها،مدرسه ها،کاخهاو...) - تاریخ - شهر جدید

قایتبای

سلطان مصر و سوریه از سلسله ممالیک برجی (قرن9)

قائد

اصطلاحی که غالباً برای برخی رده های فرماندهان نظامی مانند سردار سپاه بکار می رفته است.

قائد اعظم --> جناح، محمدعلی

قایغوسوز ابدال

عارف و شاعر ترک (قرن8و9)

قایغیلی، عثمان جمال

رمان نویس و طنز نویس ترک (قرن13و14)

قایق --> کَشتی/کشتی سازی