جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قاموس الرجال

کتابی در علم رجال شیعه تألیف شیخ محمد تقی شوشتری (قرن14)

القاموس المحیط

از لغتنامه های معتبر عربی تألیف محمد ابراهیم شیرازی فیروزآبادی (قرن8و9)

قانصوه غوری

سلطان مملوک مصر (قرن9و10)

قانع تتوی، میرعلیشیر

مورخ سندی (قرن12)

قانعی طوسی، احمد بن مسعود

شاعر خراسانی (قرن7)

قانون (1)

در علوم اجتماعی، حکم یا مجموعه ای از احکام که جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی جامعه، افراد خود را به پیروی از آن موظف می سازد. - در فقه و حقوق اسلامی

قانون (2)

نوعی ساز زهی

قانون، روزنامه --> ملکم خان

قانون اساسی

مجموعه اصول بنیادی یک ملت یا یک کشور یا یک جامعه سیاسی که قدرت و وظایف حکومت را معین و حقوقی را برای مردم تضمین می کند.

قانون الصور --> صادق بیگ افشار

قانون انگلیسی و اسلامی

نظامی قانونی در دادگاههای هند در زمان استعمار بریتانیا

القانون فی الطب

کتابی در طب اسلامی به عربی از ابن سینا (قرن5)

قانون محمدی --> قانون انگلیسی و اسلامی

قانون مدنی

قانون حاکم بر روابط افراد صرفا از نظر عضویت آن ها در جامعه، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر ... و امثال آن ها

قانون مسعودی

کتابی به زبان عربی در نجوم و هیئت از ابوریحان بیرونی (قرن5)