جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قاف، سوره

سوره پنجاهم قرآن

قاف، کوه

در افسانه ها و روایات اسلامی رشته کوهی که اطراف زمین را احاطه کرده است.

قافلان کوه

رشته کوهی در جنوب شرقی آذربایجان

قافله --> کاروان

قافیه

مصوت یا رشته ای از چند صامت و مصوت که در آخرین کلمه ابیات یک قطعه شعر یا در آخرین کلمه مصراعهای یک بیت تکرار شود.

قاقازان/ قاقزان --> تاکستان

قاقُله --> هِل

قالقان دَلَن

شهری تاریخی در جمهوری مقدونیه

قالقلا --> ارزروم

قالون، عیسی بن میناء

قاری مشهور مدنی (قرن2و3)

قالی

نوعی فرشینه 1- روشها 2- تاریخ - دوران اولیه - ترکیه - مصر - ایران - هند - قفقاز - اسپانیا - ترکستان 3- مجموعه های عمومی قالیهای شرقی 4- کتابشناسیها

قالی، ابوعلی

نحوی و لغوی بغدادی (قرن4)

قالی شویان

آیینی سنتی- مذهبی در مشهد اردهال

قاموس --> فرهنگ نویسی

قاموس الاعلام --> سامی، شمس الدین