جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قاضی عسکر

در دوره صفویه عنوان کسی که به همراه دیوان بیگی به امور شرعی سپاه رسیدگی می کرد.

قاضی عِیاض بن موسی

از معروفترین محدثین و فقهای مالکی اهل مراکش (قرن5و6)

قاضی فاضل --> بیسانی، ابوعلی عبدالرحیم بن علی لخمی

قاضی قضاعی --> قُضاعی، محمد بن سلامه

قاضی کمره ای، شیخ محمد جعفر

فقیه و حکیم دوره صفوی، مؤلف تحفه سلطانی (قرن12)

قاضی محمّد

جدایی خواه مهابادی، رهبر شورشیان کردستان ایران (قرن14)

قاضی نعمان

بزرگترین فقیه اسماعیلی و بارزترین شخصیت اوایل دوره فاطمیان (قرن4)

قاضی هروی --> عبّادی، محمد بن احمد

قاطر

حیوان دورگه حاصل از خر و مادیان

قاطرجی اغلو محمدپاشا

دولتمرد عثمانی (قرن11)

قاطیغوریاس --> مقولات

القاعده، سازمان

سازمانی تروریستی به رهبری اسامه بن لادن در افغانستان

قاعده غَرَر --> غَرَر

قاعده فقهی

قاعده ای که احکام فقهی براساس آن استنباط می شود. توجه: شکل گیری و تاریخچه قواعد فقه هم مطرح شود

قاعده لاضرر/لاحَرَج --> لاضرر، قاعده؛لاحَرَج، قاعده