جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قاضی برهان الدین --> برهان الدّین، قاضی احمد

قاضی بیضاوی --> بیضاوی، عبدالله بن عمر بن محمد

قاضی تحکیم --> داور/ داوری

قاضی جهان قزوینی

وزیر شاه طهماسب صفوی (قرن10)

قاضی خان، حسن بن منصور

فقیه حنفی اهل فرغانه (قرن6)

قاضی زاده، احمد شمس الدین

از علمای روزگار سلطان مراد سوم، صاحب حاشیه تفسیر بیضاوی (قرن10)

قاضی زاده رومی، موسی

ریاضیدان، منجم، شارح حکمة العین کاتبی و حاشیه بر شرح مطالع قطب رازی (قرن8و9) (توجه: گروه فلسفه برای این مدخل مقاله مستقلی نخواهد نوشت. اما فعلا امکان حذف مقاله وجود ندارد)

قاضی سعید قمی

ملقب به حکیم کوچک، از علما و حکمای شیعه امامیه (قرن12)

قاضی شهید، حُمَید بن احمد

قاضی زیدی یمنی (قرن7)

قاضی صاعد اندلسی

منجم، مورخ و مؤلف حکمی اندلس (قرن5)

قاضی طباطبائی، سید علی

معروف به "علامه قاضی" عارف ایرانی (قرن 13 - 14)

قاضی طباطبایی، محمد علی

از علما، نویسندگان و ائمه جمعه و جماعت مبارز ایران (قرن14)

قاضی عبدالجبّار بن احمد همدانی

متکلّم معتزلی ایرانی (قرن4و5)

قاضی عبدالودود صاحب

محقق و ادیب اردوزبان (قرن13و14)

قاضی عبدالوهاب

فقیه مالکی بغدادی (قرن4و5)