جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قاسمی، احمد ندیم

شاعر، داستان نویس، ادیب، و روزنامه نگار اردو و انگلیسی زبان پاکستانی (قرن14و15)

قاسمی، جمال الدین

مفسر و فقیه و مؤلف سلفی شامی (قرن13و14)

قاسمی، محمد

نقاش مراکشی (قرن14)

قاسمی گنابادی، محمد قاسم

شاعر ایرانی هم عصر با شاه طهماسب اول صفوی (قرن10)

قاسمیّه

خاندانی از ممالیک مصر در دوره تسلط عثمانی (قرن11-12)

قاسیون، کوه

رشته کوهی در حومه شهر دمشق

قاشان --> کاشان

قاصّ --> قُصّاص

قاصر

شهری در غرب اسپانیا دارای بقایایی از دوره تسلط مسلمانان

قاضی

نایب خلیفه در امر قضا - دوران خلفا - ایران - امپراتوری عثمانی

قاضی، محمد

مترجم ایرانی (قرن15)

قاضی ابراهیم پاشا --> چَندَرَلی

قاضی ابویعلا --> ابن فراء، محمد بن حسین

قاضی ابویوسف --> ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری

قاضی القضات --> قاضی