جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قاسم آغا

سر معمار دربار عثمانی (قرن10و11)

قاسم ارْسلان

شاعر فارسی سرای مسلمان هندی در دربار اکبر شاه(قرن10)

قاسم امین

اصلاح طلب،روزنامه نگار و نویسنده مصری (قرن13و14)

قاسم انوار

شاعر و عارف ایرانی (قرن9)

قاسم بن اصبغ --> بیانی، ابومحمّد قاسم بن اصبغ

قاسم بن حسن

فرزند امام حسن مجتبی و از شهدای کربلا

قاسم بن سلام --> ابوعبید قاسم بن سلاّم

قاسم بن محمد بن ابی بکر

از فقهای سبعه (قرن1)

قاسم پاشا

از وزرای سلطان سلیمان اول (قرن10و11)

قاسم پاشا، جَزَری

سردار عثمانی (قرن9)

قاسم پاشا گوزلجه

وزیر عثمانی (قرن10)

قاسم علی چهره گشا

رسّام مینیاتوریست، از استادان بزرگ مکتب هرات (قرن9و10)

قاسمعلی قائنی

منجم و ریاضیدان ایرانی (قرن11)

قاسم کاهی

از شعرای فارسیگوی کابل (قرن10)

قاسموف

شهری در شمال مسکو در کنار رود آکا