جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوالعتاهیه، اسماعیل بن قاسم

شاعر دوره عباسی (قرن2)

ابوالعرب تمیمی، محمد بن احمد

فقیه مالکی قیروانی (قرن4)

ابوالعزائم، محمد ماضی

فعال سیاسی مصری (قرن13و14)

ابوالعلاء بن زُهر --> ابن زُهْر، خاندان

ابوالعلاء شوشتری

شاعر دوره سامانی (قرن4)

ابوالعلاء گنجوی، نظام الدین محمود

شاعر پارسیگوی(قرن5و6)

ابوالعلاء معرّی --> معری، ابوالعلاء

ابوالعلاء همدانی، حسن بن احمد

قاری و محدث ایرانی (قرن5و6)

ابوالعلائیه --> نقشبندیه

ابوالعَمَیثَل، عبدالله بن خویلد

شاعر دوره طاهریان (قرن3)

ابوالعَنْبَس صِیْمَری، محمد بن اسحاق

منجم دربار عباسی (قرن3)

ابوالعیناء، محمد بن قاسم

نویسنده و شاعر عرب (قرن2و3)

ابوالغازی بهادر خان

از امرای خاندان شیبانی ازبک در خوارزم و مولف کتابهای شجره تراکمه و شجره ترک(قرن11)

ابو الغرانیق --> اغلبیان

ابوالغیث بن جمیل

از چهره‌های برجسته‌ تصوف در یمن و مؤسس طریقت غیثیه (قرن6و7)