جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

قارن

ناحیه کوهستانی تاریخی در مازندران

قارنوندیان

سلسله ای از امرای محلی طبرستان (از عهد خسرو اول تا 225)

قارون

از شخصیتهای اساطیری اسلامی مذکور در قرآن

قاری

عنوان اساتید قرآن در قرون اولیه

قاری، ملا علی سلطان محمد

فقیه حنفی، محدث و شارح صحیح بخاری (قرن10و11)

قاری، منوّر

روشنفکر ازبک و اولین وزیر آموزش ترکستان (قرن14)

قاری الهدایة، عمر بن علی

فقیه و مفتی حنفی اهل قاهره (قرن9)

قاری یزدی

شاعر ایرانی (قرن9)

قازان

شهری برکنار ولگا با پیشینه اسلامی

قازدُغلیّه

از خاندانهای بزرگ ممالیک مصر در دوره تسلط عثمانی بر مصر (قرن11-13)

قاسان --> کاشان

قاسانی، علاءالدین

فقیه حنفی، صاحب "بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع" (قرن6)

القاسم

ناحیه ای در نجد شمالی

قاسم، محمود

محقق در زمینه آثار و آراء ابن رشد (قرن 15)

قاسم آباد --> زوزن