جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فیلیپین، مسلمانان

مجمع الجزایر و کشوری در جنوب شرقی آسیا

فینکنشتاین، قرارداد

قرارداد بین ایران و فرانسه در زمان فتحعلیشاه

فئودوسیا --> کافا

فیّوم

ناحیه و شهری در مصر

فیّومی، احمد بن محمد

فقیه شافعی مصری (قرن8)

فیه مافیه

کتابی از جلال الدین رومی (قرن7)

ق

از حروف الفبای عربی - در عربی - در ترکی - در اردو

قاآن

عنوانی برای سلاطین چین و مغول و ایلخانان از نسل اوگتای قاآن

قاآنی، حبیب

شاعر دوره قاجاریه (قرن12و13)

قابادو، محمود بن محمد

شاعر، ادیب و از پیشگامان اصلاحات در تونس(قرن13)

قابس

خلیج و شهری در جنوب شرق تونس

قابسی، علی بن محمد

از فقهای مالکی مکتب قیروان (قرن4)

القابض

از اسماء الحسنی

قاب قوسین

اصطلاحی که در قرآن در آیه 9 سوره نجم در بیان فاصله محمد (ص) با جبرئیل هنگام نزول وحی ذکر شده است.

قابوس بن وُشمگیر

چهارمین امیر ‌زیاری (قرن4)