جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فیض و صدور

بحث فیض و صدور در فلسفه فلوطین و نوافلاطونیان و نزد حکمای مسلمان - تعبیر عرفانی

فیضی، آصف علی اصغر

فقیه و حقوقدان هندی (قرن14)

فیضی، احمد

فقیه و مؤلف متأخر عثمانی (قرن13)

فیضی دکنی

شاعر فارسیگوی هندی (قرن10)

فیضیه، مدرسه

- یکی از مدارس مهم مذهبی جهت آموزش علوم دینی قم - بررسی تاریخ تأسیس - بررسی وقایع این مدرسه در دوره انقلاب اسلامی

فی ظلال القرآن

تفسیر کامل قرآن اثر سید قطب (قرن14)

فیل

بزرگترین پستاندار بری موجود - فیلخانه: جایی که فیلها برای استفاده در جنگها نگهداری می شدند. (مقاله دایرة المعارف اسلام بخش هنر - فیل در نگاره ها و پیکرتراشی - نیز دارد)

فیل، سوره

صد و پنجمین سوره قرآن

فیلات، داگلاس کریون

مستشرق بریتانیایی، دارای آثاری در زمینه های " دستور زبان فارسی"، " زبان هندوستانی خانگی" و نیز استاد زبان فارسی در دانشگاه کلکته (قرن14)

فیلالی --> تافیلالْت

فیل خانه --> فیل

فیلگوش --> گوشوار

فیلم --> سینما

فیلی

طایفه ای لر در ایران

فیلی، گویش --> لُری، گویش