جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فیجی، مسلمانان

بررسی وضعیت کمی و کیفی مسلمانان در این کشور

فَید

شهری در نجد در نیمه راه مکه و بغداد

فیروز آباد

شهرستان و شهری در استان فارس

فیروز آبادی، محمد بن یعقوب

لغوی ایرانی (قرن8و9)

فیروز بهرام --> چهار دانگه (2)

فیروزپور

شهری در پنجاب

فیروز شاپور --> انبار (2)

فیروز شاه تَغلُق --> تُغلقیه

فیروز شاه خلجی

مؤسس سلسله خلجی ها در هندوستان (قرن7و8)

فیروزشاه نامه --> داراب نامه

فیروزکوه (1)

- نام شهری در ایران - قلعه ای در طبرستان

فیروزکوه (2)

پایتخت سلاطین غوری در افغانستان

فیروز کوهی --> چهار اویماق

فیروز مشرقی

شاعر ایرانی (قرن3)

فیروزه

از سنگهای گرانبها - کاربرد فیروزه در هنر: فیروزه تراشی، فیروزه کوبی