جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فوزی افندی

عالم و فقیه عثمانی (قرن14)

فوزی معلوف --> معلوف، خاندان

فوزی موُستاری، محمد

ادیب بوسنیایی مؤلف بلبلستان، کتابی به تقلید از گلستان سعدی (قرن11و12)

فوشنج --> بوشنج

فُوَطی، هشام بن عمرو

متکلم معتزلی بصری (قرن2و3)

فوقی یزدی، ملا احمد

شاعر هجویه سرای دوره صفوی (قرن11)

فولاد

آهن جوهردار که کارد و شمشیر از آن می سازند.

فولادشهر --> لنجان

فولانی

قومی آمیخته از سیاهان و بربرها در افریقای غربی که در قرن11به دین اسلام در آمدند.

فولس اجانیطی --> بُولُس

فومن

شهرستانی در استان گیلان

فونج

سلطان نشینی در سودان

فونج، سلسله

سلسله حاکم بر سودان و حبشه (قرن10تا12)

فووریه، ژان باپتیست

پزشک مخصوص ناصرالدین شاه قاجار (قرن13و14)

فهد بن عبدالعزیز

پادشاه عربستان سعودی (قرن14)