جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فؤاد پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن12و13)

فواز، زینب --> زینب فَوّاز

فوائد الصفویه --> قزوینی، ابوالحسن بن ابراهیم

فواید عامه و تجارت، وزارت --> بازرگانی، وزارت

فوتاتورو، انقلاب اسلامی

انقلابی در منطقه فوتاتوروی سنگال

فوتاجالون

ناحیه ای کوهستانی در شمال جمهوری گینه - امامت فوتاجالون

فوجدار

منصبی اداری و نظامی در زمان مغولان در هند

فوده، فرج

نویسنده، اندیشمند و فعال حقوق بشر در مصر (قرن14و15)

فوراتی، عبدالعزیز بن محمد

فقیه مالکی تونسی (قرن11)

فورانی، عبدالرحمان بن محم

فقیه و عالم شافعی اهل مرو (قرن4و5)

فورت ویلیام، دانشکده

مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی زبانهای شرقی در شهر کلکته در هند

فُورقْلُس --> بُرُقْلُس

فورلانی، جیوانی

استاد زبان سامی و تاریخ قرون وسطی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه یونانی و اسلامی

فور و تراخی

اصطلاحی در اصول فقه

فوری، احمد بن عبدالله

شاعر و عالم عثمانی (قرن10)