جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوالشیخ اصفهانی، عبدالله بن محمد

محدث و مورخ اصفهانی (قرن3و4)

ابوالشیص، محمد بن رزین خُزاعی

شاعر عرب (قرن2)

ابوالصباح الکنانی

از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع)

ابوالصلاح حلبی --> حلبی، ابوالصّلاح

ابوالصَلت امیّة بن عبدالعزیز

طبیب، حکیم و شاعر اندلسی (قرن5و6)

ابوالصلت هروی، عبدالسلام بن صالح

محدث شیعی خراسانی (قرن3)

ابوالطامی جیاش بن نجاح --> بنو نجاح

ابوالطمحان قینی

شاعر مخضرم (قرن1)

ابوالطیّب لغوی، عبدالواحد بن علی

لغت شناس و ادیب عرب (قرن4)

ابوالعباس اسفراینی

نخستین وزیر سلطان محمود غزنوی (قرن5)

ابوالعباس دینوری --> دینوری، ابوالعباس احمد بن محمد

ابوالعباس سفاح --> سفّاح، ابوالعباس

ابوالعباس فضل بن محمد --> چَغانیان (2)

ابوالعباس مُرسی --> مُرسی، ابوالعباس

ابوالعباس مروزی

شاعر ایرانی (قرن3)