جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فناری، محمد بن حمزه

عارف و منطقی و مؤلف مصباح الانس (قرن8و9)

فناری زاده

نام خانواده ای از علما و فقهای عثمانی (قرن8-10)

فنا و بقا

اصطلاح عرفانی

فنجان --> پنگان

فنجکشت --> پنج انگشت

فِند زّمَّانی

شاعر دوره جاهلیت

فندق

درخت کوتاهی از نوع کورولوس با میوه ای خوراکی

فندقلیلی، محمد --> سلاحدار، فندقلیلی محمد آغا

فن شعر

رساله ای معروف از ارسطو در باب شعر و انواع و اجزاء آن

فنصور

نام "باروس" در منابع اسلامی، جزیره ای در جنوب شرق آسیا

فن فانگ

نظام استقرار و نیز نام محلهای سکونت مسلمانان در چین

فنیانه

شهر و قلعه کوچکی در اندلس

فواتح السور

اصطلاحی در تفسیر به معنای جملات آغازین سوره ها

فواحش

اصطلاح دینی

فؤاد اول

شاه مصر (قرن13و14)