جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فغان شاه جهان آبادی، اشرف علی خان

شاعر فارسی و اردو سرای هندی (قرن12)

فغانی

شاعر ترک (قرن10)

فغانی شیرازی --> بابا فغانی

فغفور

لقب امپراطوران چین در مآخذ اسلامی

فُقاع

شراب جو که نوشیدنش حرام است. - در فقه - مصارف پزشکی

فقر

اصطلاحی در - عرفان و تصوف - در قرآن و حدیث

فقه، علم

در اصطلاح دینی، علم استدلال به احکام شرعی؛ یا علم به احکام شرعیه فرعیه از روی ادله تفصیلی آن

الفقه الاکبر

اعتقادنامه ای مشهور، منسوب به ابوحنیفه (قرن2)

فقه الحدیث

دانش فهم حدیث

فقه اللغه --> زبان شناسی

فقهای سَبعه

نام هفت فقیه مهم مدینه در عصر تابعین

فقیر

اصطلاحی در تصوف (فقر مدخل مستقل دارد)

فقیر بایقورت

نویسنده ترک (قرن14و15)

فقیر دهلوی، شمس الدین

نویسنده و شاعر فارسی گوی (قرن12)

فقیری

شاعر عثمانی (قرن10)