جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فضیلت، حزب

از احزاب سیاسی در ترکیه و عراق

فطانی، داوود بن عبدالله

عارف شطّاری مذهب اهل مالایی(قرن13)

فَطحیّه

فرقه ای کلامی پیرو جعفر بن علی

فِطر --> عید فطر

فُطر (نوعی گیاه) --> قارچ

فطرت

اصطلاح کلامی

فطرت، عبدالرئوف

نظریه پرداز جنبشِ اصلاح طلبانه در ترکستان (قرن13و14)

فطرت زردور سمرقندی، سید کمال

شاعر تاجیک (قرن11و12)

فطری/ فطریات

اصطلاحی در منطق از مواد برهان

فطریه --> زکات

فطنت، زبیده

شاعره ترک (قرن12)

فطین افندی

شاعر ترک (قرن12و13)

فعل (1)

از اقسام مهم کلمه در زبان عربی و فارسی - فقط ادبیات عرب مقاله دارد-

فعل (2)

اصطلاحی در کلام و فلسفه (هنگام تالیف این مدخل دقت شود که گروه فلسفه، دو مدخل قوه و فعل، فعل/انفعال را دارد. این مباحث همپوشی با هم نداشته باشند)

فعل/ انفعال

اصطلاحی در فلسفه و منطق (از مقولات دهگانه)