جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فصوص الحکمه

اثری فلسفی منسوب به فارابی

الفصول فی الاصول --> اصفهانی، محمد حسین (ایوانکیفی)

الفصیح

کتابی درباره ی مسائل لغوی از احمد بن یحیی ثعلب (قرن3)

فصیح، اسماعیل

داستان نویس ایرانی (قرن14)

فصیح احمد دده

شاعر و خطاط ترک (قرن11و12)

فصیح خوافی، احمد بن محمد --> مجمل فصیحی

فضالة بن ایوب ازدی

از اصحاب امام کاظم (ع)(قرن2)

فضاله --> محمدیه (2)

فضالی، سیف الدین بن عطاءالله

مقری شافعی مصری (قرن11)

فضالی، محمد بن محمد شافعی

متکلم، صاحب "کفایه العوام فی علم الکلام" (قرن13)

فضائل القرآن

عنوان کتاب هایی که فضیلت سوره ها و آیه های قرآن را بیان می کنند.

فضائل بلخ

کتابی تاریخی به عربی ازابوبکر واعظ درباره بلخ (قرن7)

فضائلی، حبیب الله

خطاط و پژوهشگر ایرانی هنر خوشنویسی (قرن 14)

فضل، آل

خاندانی که به نیابت از ممالیک مصر بر شام حکومت می کردند(قرن7و8)

فضل الحق --> مُسلم لیگ پاکستان، حزب