جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فسخ (2) --> تناسخ

فُسطاط

شهری قدیمی در مصر - معماری

فِسق

ارتکاب گناهان کبیره از منظر قرآن و حدیث

فسق (مباحث فقهی) --> عدالت

فسوی، یعقوب بن سفیان

حافظ حدیث و مورخ ایرانی (قرن3)

فشارکی اصفهانی، محمد

فقیه و اصولی بزرگ امامی (قرن13و14)

فِشافویه --> غار و فشافویه

فصاحت

مبحثی در علم معانی و بیان

فصد

باز کردن مصنوعی یکی از سیاهرگها به منظور گرفتن خون.

فصل --> جنس و فصل

فصل الخطاب

کتابی عرفانی از خواجه محمد پارسا (قرن8)

فصل المقال --> ابن رُشد، محمد بن احمد بن محمد

فصلت، سوره

چهل و یکمین سوره قرآن

الفصل فی الملل والاهواء والنحل

کتابی درباره فرق، تألیف ابن حزم (قرن5)

فصوص الحکم

کتابی به عربی در بیان حکمت ذوقی صوفیه از محیی الدین ابن عربی