جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوالخیر اقطع

صوفی انطاکیه ای (قرن4)

ابوالخیر بن خمّار --> ابن خمّار، حسن بن سوار

ابوالخیرخان ازبک

بنیانگذار سلسله شیبانیان در آسیای مرکزی و ماوراءالنهر(قرن9)

ابوالدَّحداح انصاری

صحابی پیامبر (ص)

ابوالذهب --> محمد ابوذهب

ابوالربیع شامی --> خُلَید بن أوفی

ابوالربیع کلاعی --> کلاعی، سلیمان بن موسی

ابوالرَیّان اصفهانی، احمد بن محمد

وزیر آل بویه (قرن4)

ابوالزّناد، عبدالله بن ذَکْوان

تابعی و محدث امامی اهل مدینه

ابوالساج، دیوداد بن دیودست --> ساجیان

ابوالسرایا، سری بن منصور شیبانی

فرمانده نظامی شورش ابن طباطبا بر ضد مأمون خلیفه عباسی (قرن3)

ابوالسرایا حمدانی --> حمدانیان

ابوالسعود افندی، محمد بن محیی الدین

فقیه حنفی و مفسر قرآن در عثمانی (قرن9و10)

ابوالسمح، عبدالظاهر بن محمد

واعظ و از فقهای الازهر (قرن14)

ابوالشَمَقمَق، مروان بن محمد

شاعر بصری (قرن2)