جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فریغونیان

سلسله کوچک ایرانی حاکم بر جوزجان (از اوایل قرن4 تا اوایل 5)

فِرّیِم

منطقه‌ و شهری تاریخی در جنوب ساری و پایتخت کوهستانی اسپهبدان طبرستان

فریمان

شهرستان و شهری در خراسان

فِرِیمان، آلکساندر آرنولدوویچ

ایرانشناس روس، عضو وابسته فرهنگستان ایران (قرن13و14)

فریه، مجموعه

مرکزی هنری در واشینگتن دارای بیش از 12000 اثر هنری اسلامی

فزاره

از قبایل عدنانی عرب شمالی

فزاری، ابراهیم بن حبیب

اولین منجم مسلمان سازنده اسطرلاب (قرن2)

فزاری، ابراهیم بن محمد

محدث و فقیه کوفی (قرن2)

فزاری کوفی، جعفر بن محمد

عالم و محدث کوفی (قرن3)

فِزان

یکی از سه ایالت لیبی

فَسا

شهرستان و شهری در استان فارس

فساد --> مفسد فی الارض؛صحّت و فساد

فسانجُس

خاندانی از دیوانیان و صاحب منصبان دوره آل بویه

فسائی، حاج میرزاحسن --> فارسنامه ناصری

فسخ (1)

اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای بر هم زدن معامله