جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فریدالدین عطار --> عطار نیشابوری، فریدالدین

فریدالدین غیلانی، عمر بن غیلان

فیلسوف و حکیم ایرانی (قرن6)

فریدالدین گنج شکر

عارف هندی (قرن6و7)

فریدپور

شهری در بنگلادش

فرید جبر

متفکر و محقق در زمینه فلسفه اسلامی (قرن14و15)

فریدکوت

شهری در پنجاب

فَریدن

شهرستانی در استان اصفهان

فرید وجدی --> وجدی، محمد فرید

فریدون

در داستانهای ملی ایران، بزرگترین پهلوان و پادشاه داستانی در حماسه ملی ایران پس از جمشید.

فریدون احمد بیگ

دبیر خاصه محمد پاشا سقللو (قرن10)

فریدون شهر

شهر و شهرستانی در استان اصفهان

فریدون کنار

بخش، شهر و بندری در شهرستان بابلسر در استان مازندران

فریزر، جیمز بیلی

سیاح انگلیسی، مؤلف سفرنامه فریزر (قرن13و14)

فِرّیش

شهری در ایالت اشبیلیه در اسپانیا

الفریضة الغائبة --> سازمان الجهاد