جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فروغی بسطامی

شاعر ایرانی (قرن13)

فرومد، مسجد جامع

از مساجد دورهء خوارزمشاهیان در فرومد شاهرود (قرن7)

فرونزه --> بیشکک؛قرقیزستان

فرهاد پاشا

وزیراعظم عثمانی (قرن10)

فرهاد خان قرامانلو --> قرامانلو

فرهاد گرد --> فریمان

فرهاد میرزا معتمدالدوله

پسر عباس میرزا نایب السلطنه و از رجال عصر ناصری (قرن13)

فرهاد و شیرین --> خمسه (2)

فرهنگ --> فرهنگ نویسی

فرهنگ اسدی --> اسدی طوسی، علی بن احمد

فرهنگ ایران زمین، مجله

نشریه ای مختص تحقیقات ایرانی و متون فارسی و عربی که از 1333انتشار یافته است.

فرهنگ جهانگیری

فرهنگی فارسی تألیف جمال الدین حسین اینجو (قرن 11)

فرهنگ رشیدی --> فرهنگ نویسی؛عبدالرشید تَتَّوی

فرهنگستان

مجلسی که همهء اعضای یک جمعیت، انجمن و غیره در آن گرد آیند.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخچه تأسیس آن در ایران و اقدامات و تأثیر آن