جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فرنگی سازی

اصطلاحی در نقاشی به معنای الگو برداری ناقص از نقاشی اروپایی توسط نگارگران قدیم ایرانی و هندی.

فرنگی محل

یکی از مراکز آموزشی در هند که تحصیلکردگان آن نقش مؤثری در جنبش خلافت داشتند.

فرنگی محل، خاندان

خاندانی از متکلمین وعرفای هند در لکهنو (از قرن 12 تا به امروز)

فروان --> پروان

فروتن، یوسف

استاد ایرانی تار و سه تار (قرن14)

فروخ، عمر عبدالله

ادیب لبنانی (قرن14و15)

فروردین

نام اولین ماه تقویم هجری شمسی

فروردینگان

از جشن های کهن ایرانی برای یادبود درگذشتگان

فروزانفر، بدیع الزمان

ادیب و محقق ایرانی (قرن14)

فروع دین --> ارکان اسلام

فروغ، مهدی

پژوهشگر موسیقی، مؤسس اداره و دانشکدهء هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران (قرن14)

فروغ فرخزاد

شاعره ایرانی (قرن14)

فروغی، ابوالحسن

ادیب و دولتمرد ایرانی (قرن14)

فروغی، محمد حسین

ادیب، مترجم، و شاعر دوره قاجاریه (قرن13)

فروغی، محمد علی

از رجال و سیاستمداران و ادبای ایران (قرن13و14)