جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فَرغانی، کثیرالدین

منجم مسلمان دربار مأمون و متوکل (قرن3)

فُرفوریوس

گردآورنده آثار فلوطین و از شارحان منطق ارسطو (قرن3 پیش از میلاد)

فرق الشیعه

کتابی به عربی در معرفی فرقه های مختلف شیعه منسوب به ابو محمد حسن بن موسی نوبختی (قرن4)

فرقان

اصطلاح قرآنی و از نام های قرآن

فرقان، سوره

بیست و پنجمین سوره قرآن

فرقان، گروه

گروه تروریستی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران

الفَرقُ بین الفِرَق

کتابی به عربی در تاریخ مذاهب و فرقه های اسلامی تألیف عبدالقاهر بن طاهر بغدادی (قرن5)

فَرْقَدان --> بنات النعش

فِرقه

در ادیان، هر یک از دسته های مذهبی که در بعضی مسائل دینی اعتقاد خاصی متمایز از دیگران دارند.

فرمان

امر و دستور، حکم حکومتی - در ایران - در عثمانی - در هند

فرمانفرما، خاندان

لقب چند تن از شاهزادگان و رجال عهد قاجار (قرن13و14) - حسینعلی میرزا، پسر فتحعلی شاه - فریدون میرزا، برادر محمدشاه - فیروز میرزا، برادر محمدشاه - عبدالحسین میرزا، پسر فیروزمیرزا - عبدالحمید میرزا، پسر فیروز میرزا - نصرت الدوله فیروز میرزا، پسر عبدالحسین می

فرمانفرمائیان، عبدالعزیز

معمار ایرانی، استاد دانشگاه تهران و از بنیان گذاران نظام مهندسی جدید در ایران(قرن14)

فرنجمشک

گیاهی دارویی

فرنجیه، سلیمان

رجل سیاسی و رئیس جمهور لبنان (قرن14)

فرنگی

نامی که اعراب بطور عموم به اروپائیان اطلاق می کردند.