جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فردوس المرشدیه --> کازرونی، ابواسحاق

فردوست، حسین

از چهره های برجسته اطلاعاتی و سیاسی و نیز از فرماندهان نظامی حکومت محمد رضا پهلوی (قرن14)

فردوسی، ابوالقاسم

حماسه سرای بزرگ ایرانی (قرن4و5)

فردوسی، اوزون

نویسنده و شاعر عثمانی (قرن9)

فردوسی ثانی

شهرت " ملا محمد علی طوسی" شاعر فارسی زبان دوره نادرشاه سراینده شاهنامه نادری (قرن12)

فردوسیه --> کبرویه

فردید، سیّد احمد

مدرس و متفکر معاصر در فلسفه (قرن14و15)

فرره، عبدالله

از پیشگامان عکاسی که در ثبت وقایع عثمانی نقش به سزایی داشت (قرن14).

فرزاد، مسعود

ادیب و شاعر ایرانی (قرن14)

فرزان، محمد

ادیب ایرانی (قرن14)

فرزدق

شهرت ابوفراس همام بن غالب، شاعر عرب (قرن1)

فرزند خواندگی

اصطلاح فقهی - حقوقی

فَرَس اعظم

صورت فلکی در نیمکره شمالی

فَرسان

مجمع الجزایری در بحر احمر

فرسخ

واحد سنجش طول