جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فرخ خان غفاری --> غفاری، خاندان

فرخزاد، فروغ --> فروغ فرخزاد

فرخزاد بن مسعود --> غزنویان

فرخ سیر، ابوالمظفر محمد معین الدین

امپراتور تیموری هند (قرن11و12)

فرخ نامه

کتابی دائرة المعارفی و عامیانه به فارسی، تألیف مطهر بن محمد جمالی یزدی (قرن6)

فرّخی --> بیابانک

فرخی سیستانی

شاعر ایرانی عصر غزنوی (قرن5)

فرخی یزدی، محمد

شاعر معروف ایرانی (قرن13و14)

الفرد

از اسماء الحسنی

فرد، حدیث --> مصطلح الحدیث

فرد محمّد --> ملّت اسلام

فردوس (1)

شهر و شهرستانی در استان خراسان

فردوس (2) --> جنّت

فردوس، مجموعه

مجموعه ای شامل مسجد، مدرسه و آرامگاه بجای مانده از دورهء ایوبیان در حلب (قرن7)

فردوس الحکمه فی الطب

کتابی از علی بن سهل طبری در طب (قرن3)