جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوالحسن شیرازی، میرزا --> ابوالحسن خان ایلچی

ابوالحسن علی مغربی --> ابن ابی الرجال، ابوالحسن علی

ابوالحسن مازنی تمیمی --> نَضْر بن شُمَیل

ابوالحسن مستوفی --> غفاری کاشانی، ابوالحسن

ابوالحسن معمار

معمار اصفهانی (قرن13)

ابوالحسن مغربی

شاعر و ادیب مغربی (قرن4)

ابوالحسن نادرالزمان

نقاش ایرانی عصر مغول (قرن10)

ابوالحسین بصری

متکلم معتزلی بصری (قرن4و5)

ابوالحسین بن کشکرایا --> سنان، خاندان

ابوالحسین جزار

شاعر مصری‌ (قرن7)

ابوالحسین کاتب

"احمد بن سعد"،ادیب و شاعر ایرانی (قرن4)

ابوالحسین نوری --> نوری، ابوالحسین

ابوالخصیب

نهری و شهری در جنوب بصره

ابوالخطاب محمد بن ابی زینب

بنیانگذار فرقه خطابیه در دوره عباسی (قرن2)

ابوالخیر اشبیلی

از دانشمندان برجسته در علم کشاورزی، اهل اشبیلیه (قرن5)