جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فراموشخانه --> فراماسونری

فران، گابریل

خاورشناس فرانسوی و متخصص در جغرافیای ممالک اسلامی (قرن14)

فرانسه، مسلمانان

کشوری در غرب اروپا - بررسی ورود اسلام به کشور فرانسه در قرون وسطی و در عصر معاصر، توسط الجزایریها و مراکشیها

فرانسیسکن ها

فرقه ای از فرایرها که تبشیر را بر عهده داشتند.

فرانکلین، ویلیام

سفرنامه نویس دوره زندیه (قرن12)

فراوه

از شهرهای قدیمی ایران، امروزه شهری در ترکمنستان

فراه

شهر و استانی و رودی در افغانستان

فراهان

ناحیه و بخشی در شهرستان تفرش در استان مرکزی

فراهیدی، خلیل بن احمد --> خلیل بن احمد

فرای، ریچارد نلسن

ایرانشناس و مستشرق امریکایی، بنیانگذار کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاههای کلمبیا و هاروارد (قرن14و15)

فرایتاگ، گئورگ ویلهلم

خاورشناس آلمانی، متخصص ادبیات و زبان عرب (قرن12و13)

فرائد الاصول --> الرسائل

فرائض --> ارث؛احکام خمسه

فرائضجی زاده،‌ محمد شاکر

نویسندهء فکاهی نویس دورهء تنظیمات (قرن14)

فرائضیّه، جنبش

فرقه ای اسلامی در بنگال که در قرن سیزدهم به رهبری حاجی شریعت الله شکل گرفت.