جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فراز، احمد

شاعر اردو سرای پاکستانی (قرن14و15)

فراست

اصطلاحی عرفانی

فراست، علم --> قیافه شناسی

فراسیون

گیاه دارویی

فِراش --> نَسَب

فرّاش

از مناصب درباری، عنوان مأموری که در اردوی خلیفه یا سلطان خدمت می کرده است.

فراشبند

بخش و شهری در استان فارس

فراشری، سامی --> سامی، شمس الدین

فراشری، نعیم

شاعر و نویسنده و مترجم آلبانیایی (قرن13و14) - اگر مدخل عبدل فراشری تصویب شد، هر دو مدخل یکی شود-

فِراق و وصال

از اصطلاحات عرفانی

فراقی، مخدوم قلی --> مخدوم قلی فِراقی

فراگا --> اِفراغَه

فراماسونری

انجمن های سری که متشکل از افرادی است که بر اساس اخوت و معاضدت با یکدیگر متحد شده اند.

فرامرزنامه

منظومه ای حماسی که در اواخر قرن 5 به نظم در آمده است و سراینده آن نامشخص است.

فرامرزی، عبدالرحمان

شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و نماینده مجلس ایرانی (قرن14)