جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فخری هروی

از قصیده سرایان عصر شاه طهماسب اول صفوی (قرن10)

فداء --> جهاد؛فِدیه؛حَجّ

فدایی اصفهانی، نصرالله

مورخ هندی (قرن14)

فدائیان اسلام

گروه سیاسی- مذهبی فعال در دهه30 و 40 در ایران

فدراسیون اسلامی بین المللی سازمانهای دانشجویی

فدراسیونی که در سال 1963 برای هویت بخشیدن به دانشجویان خارجی مسلمان در امریکا و دادن فرصتی برای یادگیری اسلام در کشورهای پیشرفته تأسیس شد.

فدراسیون انجمن های اسلامی کانادا و آمریکا

تشکلی تأسیس شده توسط اولین نسل مسلمانان متولد آمریکا

فدک

شهر کوچک قدیمی در شمال حجاز و ارثیه فاطمه (س) دختر رسول اکرم

فِدیه

اصطلاح فقهی به معنای مالی که برای آزادی اسیر یا خون بها و ... پرداخت می شود.

الفراء --> بَغَوی فَرّاء، ابومحمد حسین بن مسعود

فراء، ابوزکریا یحیی

ادیب و نحوی عرب در دوره عباسیان (قرن2و3)

فرات

یکی از دو رود مهم عراق

فرات، بنی --> ابن فرات

فرات بن ابراهیم کوفی --> تفسیر فرات کوفی

فرات میسان --> بهمن اردشیر

فرادی، عبدالله

خوشنویس ایرانی، از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان (قرن14)