جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فخرالدوله دیلمی

پادشاه سلسله آل بویه (قرن4)

فخرالدین، رضاالدین

اصلاح طلب و متفکر مذهبی روس (قرن13و14)

فخرالدین اسعد گرگانی

شاعر و داستانسرای ایرانی (قرن5)

فخرالدین رازی --> فخر رازی

فخرالدین عراقی --> عراقی، فخرالدین ابراهیم

فخرالدین علی صفی

از ادبا و علما و عرفای نقشبندی، صاحب "رشحات عین الحیات"(قرن9)

فخرالدین مبارکشاه

از رجال و وزرای غوریان (قرن7)

فخرالدین معنی

نام دو امیر دروزی لبنانی (قرن10و11)

فخرالزمانی قزوینی، عبدالنبی

شاعر و راوی قزوینی ساکن هند (قرن10و11)

فخر جهان

از بانوان هنرمند و خطاط عهد قاجار که در تصویرسازی و کتابت مهارت داشت (قرن13)

فخر رازی

متکلم و مفسر و حکیم ایرانی (قرن6)

فخر مدّبر

مورخ ایرانی در هند در عصر غزنویان و غوریان (قرن6و7)

فخری اصفهانی --> معیار جمالی

الفخری فی الآداب السلطانیه و الدول الاسلامیه

کتابی تاریخی به زبان عربی تألیف ابن طقطقی، مورخ امامی (قرن7و8)

فخری گرگانی --> فخرالدین اسعد گرگانی