جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فِجار، جنگ

جنگی میان قریش و کنانه از یک سو و قیس عیلان از سوی دیگر در ماههای حرام در دوره جاهلی

فجر، سوره

هشتاد و نهمین سوره قرآن

فجر آتی

نام گروه و انجمنی ادبی در دوره قیام ترکهای جوان

فَجیج

مجموعه ای از هفت قصر در جنوب شرقی مراکش

فُجیره

از شیخ نشینهای خلیج فارس در عربستان

فحّام، شاکر

ادیب عرب، موسس "مجمع الالغة العربیه" در دمشق (قرن14)

فحشاء --> فواحش

فَحص البلوط

ناحیه ای در اندلس

فَحْل

شهری قدیمی در سرزمین فلسطین

فحوی الخطاب --> مفهوم و منطوق

فَخّ

محلی در نزدیکی مکّه، محل دفن جمعی از صحابه پیامبر

فَخْد --> قبیله

فخر

از انواع ادبی عربی

فخر/ تفاخر --> مفاخره (2)

فخرالاسلام بَزدوی --> بزدوی، علی بن محمد