جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فتحه --> اِعراب

فتحی، حسن

مدرس و معمار مشهور مصری (قرن14) - فقط هنر مقاله دارد-

فتحی شقاقی --> شقاقی، فتحی

فترت

اصطلاح قرآنی - فاصله میان دوره دو پیامبر - در سالهای بعد به معنی فاصله میان دو دوره سیاسی

فتن و ملاحم --> ملاحم

فتنه

اصطلاحی در قرآن و حدیث

فَتَّنی، عبدالملک بن عبدالوهاب

عالم و مؤلف هندی (قرن13و14)

فتوا

اصطلاح فقهی به معنی بیان حکم خدا به وسیله فقه

فُتوت

مجموعه اوصاف لازمه یک جوانمرد (فتی) - اصطلاحی در تصوف - در باورهای عامه

فتوت نامه

عنوان رساله هایی درباره آداب فتوت

فتوح

اصطلاحی عرفانی

فتوح ابن اعثم --> ابن اعثم کوفی

فتوحات مکیّه

کتاب معروف و مهم ابن عربی در تصوف (قرن7)

فتوح البلدان

کتابی درباره فتوحات اسلامی به عربی از بلاذری (قرن3)

فتونی، ابوالحسن شریف

متکلم و مؤلف شیعی ایرانی (قرن11و12)