جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فتح المبین --> شوش

فتح بن خاقان

وزیر و ندیم متوکل عباسی (قرن3)

فتح بن محمد بن خاقان --> ابن خاقان

فتح بن یزید جرجانی

از اصحاب امام هادی (ع)(قرن2و3)

فتحپور سیکری

شهری در ایالت اوتارپرادش در هند - فتحپور سیکری، کاخ: از مهمترین بناهای اسلامی شامل عمارتهای گوناگون (قرن11) - فتحپور سیکری، جامع: مسجدی از دورهءگورکانیان متعلق (قرن11)

فتح پوری، نیاز

شاعر، منتقد و داستان نویس هندی (قرن14)

فتح ذرایع --> سدّ ذرایع

فتحعلی حجاب

شاعر و خطاط ایرانی، استاد خط نستعلیق (قرن13)

فتحعلی خان افشار

از امرا و سرداران بزرگ افشار (قرن12)

فتحعلی خان داغستانی

وزیر اعظم شاه سلطان حسین صفوی (قرن12)

فتحعلی خان قاجار

از روسای ایل قاجار و از امرای قزلباش در اواخر عهد صفویه (قرن12)

فتحعلی شاه قاجار

دومین شاه سلسله قاجاریه (قرن12و13)

فتح مکه، غزوه

از غزوات مهم پیامبر (ص) در سال هشتم هجرت که طی آن شهر مکه فتح شد.

فتح موصلی

از متقدمان مشایخ صوفی موصل (قرن3)

فتح نامه

اعلام رسمی پیروزی جنگی به بلاد در عثمانی