جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فاعل (2)

اصطلاحی فلسفی

فاکهانی، عمر بن علی

نحوی و فقیه مالکی مصری (قرن7و8)

فاکهة الخلفاء و مفاکهة الظرفاء --> ابن عربشاه، احمد بن محمد

فاکهی، عبدالله بن احمد

ادیب و فقیه شافعی مکی (قرن10)

فاکهی، محمّد بن اسحاق

مورخ مکّی و مولف اخبار مکه فی قدیم الدهر و حدیثه (قرن3)

فال --> فال گیری؛تفأل و تطیر

فالانژ --> کتائب، حزب

الفالق

ار اسماء الحسنی

فال گیری

اطلاع دادن از اخبار و حوادث آینده

فالنامه

کتبی که برای گرفتن فال و جداولی برای پیش گویی آینده تنظیم می شود.

فالوده

خوردنی مخصوص تابستان

فامور --> پریشان

فانوس

نوعی وسیله روشنایی

فانون، فرانتس عمر

متفکر معاصر الجزایری (قرن14)

فانیان، ادموند

خاورشناس فرانسوی (قرن14)