جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فاضل لنکرانی، محمد

فقیه و از مراجع تقلید (قرن14و15)

فاضل مقداد

فقیه، متکلم و مفسّر امامی اهل حله (قرن9)

فاضل هندی، بهاء الدین محمد اصفهانی

از علمای دوره صفویه، مؤلف “عون اخوان الصفا علی فهم کتاب الشفا” (قرن11)

فاضلیه، مدرسه

مدرسه ای در قاهره که در دوره فاطمیان توسط عبدالرحیم بن علی بیسانی ساخته شده است (قرن6).

الفاطر

از اسماء الحسنی

فاطر، سوره

سی و پنجمین سوره قرآن

فاطمة الزمان --> جهان آرا بیگم

فاطمه (س)

دختر پیغمبر (ص)

فاطمه بنت اسد

مادر حضرت علی (ع)

فاطمه بنت علاء الدین السمرقندیه

فقیهه ایرانی (قرن6)

فاطمه عالیه خانم

اولین بانوی رمان نویس ترک (قرن13و14)

فاطمی، تقی

ریاضی دان ایرانی (قرن14)

فاطمی، حسین

وزیر امور خارجه ایران در زمان دکتر مصدق (قرن14)

فاطمیان

سلسله ای از خلفای اسماعیلی در مصر و شمال افریقا (قرن3تا6) - هنر فاطمی

فاعل (1)

اصطلاح نحوی و دستوری