جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوالاصبغ، عیسی بن سهل

مفتی و قاضی غرناطه (قرن5)

ابوالاعور سُلَمی

"عمرو بن سفیان"،از سرداران معاویه در جنگ صفین (قرن1)

ابوالبختری، سعید بن فیروز

قاری و محدث کوفی (قرن1)

ابوالبختری، عاص بن هشام

از بزرگان قریش (قرن1)

ابوالبختری، وهب بن وهب

دولتمرد، قاضی، مورخ و محدث مکی (قرن2)

ابوالبرکات، عمر بن ابراهیم

نحوی، فقیه، عالم قرآن و حدیث اهل کوفه (قرن5و6)

ابوالبرکات زیدی، عمر بن ابراهیم --> ابوالبرکات، عمر بن ابراهیم

ابوالبرکات لاهوری --> منیر لاهوری، ابوالبرکات

ابوالبرکات محمد بن احمد --> ابن کیال، ابوالبرکات بن احمد

ابوالبرکات هبة الله بن ملکا بغدادی

فیلسوف و طبیب بغدادی (قرن5و6)

ابوالبشر --> آدم

ابوالجارود همدانی --> جارودیّه

ابوالجود، داوود بن سلیمان

فقیه مالکی مصری (قرن8و9)

ابوالجود، محمد بن لیث

ریاضی دان ایرانی (قرن4و5)

ابوالجیش بلخی

متکلم و محدث امامی قرن (4)