جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

غِطریف بن عطاء جُرشی

از حکّام دوره عباسی در خراسان و یمن(قرن2)

غِطریفی، محمد بن احمد

محدث ایرانی (قرن4)

غَطَفان

گروه وسیعی از قبایل عربستان شمالی

غِفار، بنو

از قبایل عرب در صدر اسلام

غفارخان صدیق الملک

از رجال دوره ناصری (قرن13)

غفاری، ابوالحسن --> صنیع الملک

غفاری، ابوتراب

نقاش ایرانی عهد قاجار (قرن13و14)

غفّاری، احمد بن محمد

مورخ و شاعر ایرانی و مولف تاریخ نگارستان و تاریخ جهان آرا(قرن10)

غفاری، خاندان

از خاندانهای معروف کاشان که در دوره زندیه و قاجاریه شخصیتهای سیاسی و نقاشان برجسته ای از آن برخاستند.

غفاری، فرخ

کارگردان و اولین تاریخنگار سینمای ایران (قرن14)

غفاری، محمد --> کمال الملک

غفاری،نظام الدین --> مهندس الممالک

غفاری کاشانی، ابوالحسن

نقاش و مورخ ایرانی (قرن12و13) - عموی پدر صنیع الملک غفاری-

غُفران --> استغفار

غفلت

واژه ای قرآنی به معنای فراموشی یاد خدا - در عرفان