جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

غزلان، مصطفی بیک

خوشنویس مصری (قرن13و14)

غزنوی، عالی بن ابراهیم

فقیه و مفسر حنفی حلبی (قرن6)

غزنوی، عبدالله بن محمد

محدث هندی (قرن12)

غزنوی، عمر بن اسحاق

فقیه حنفی هندی (قرن8)

غزنویان

سلسله ای ترک تبار در شرق ایران و افغانستان و پنجاب (قرن4و6) - هنر و معماری

غزنه --> غزنی

غزنی

یا "غزنه"، شهری قدیمی در افغانستان کنونی

غزنین --> غزنی

غُزولی، علی بن عبدالله

نویسنده عرب بربرتبار (قرن8و9)

غزوه

عنوان جنگهایی که حضرت رسول اکرم (ص) در آن شرکت داشتند.

غزّه

شهری در جنوب فلسطین

غزّی، ابراهیم بن یحیی

شاعر عرب دوره سلجوقی (قرن5 و6)

غزّی، شرف الدین

فقیه و مؤلف حنفی فلسطینی (قرن10و11)

غزّی، شهاب الدین احمد

صوفی و فقیه شافعی (قرن9)

غزی، عمر بن عبدالغنی

مفتی شافعی دمشقی (قرن13)