جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

غریب القرآن

نام کتابهای لغت قرآن، خصوصاً لغات مشکل و معرفی کتب مهم در این زمینه

غریب شاه گیلانی

از شورشیان عهد شاه صفی (قرن11)

غریض، عبدالملک

موسیقی دان و خوانندهء دربار اموی (قرن1)

غریفی، عدنان بن شُبَر

فقیه و شاعر امامی بصری (قرن13و14)

غُز

مجموعه ای از قبایل ترک که در بخشهایی از جهان اسلام پراکنده شدند. - بخش شرقی جهان اسلام - بخش غربی جهان اسلام - سودان

غزال --> آهو

غزال، یحیی بن حَکَم

شاعر و سیاستمدار اندلسی (قرن2و3)

غزالی، ابوحامد محمد

متفکر بزرگ جهان اسلام صاحب تألیفاتی در تفسیر، عرفان و اخلاق (قرن5و6)

غزّالی، احمد

عارف و صوفی ایرانی (قرن5)

غزالی، زینب

نویسنده و معلم برجسته اخوان المسلمین (قرن14)

غزالی، محمّد --> دلی برادر

غزالی، محمّد

دانشمند مذهبی مصر و عضو سابق رهبری اخوان المسلمین (قرن14)

غزالی، ناظم

بازیگر عراقی (قرن14)

غزالی مشهدی

شاعر ایرانی عهد صفوی (قرن10)

غزل

نوعی شعر برای بیان احوال درونی گوینده و راز و نیازهای عاشقانه - در شعر عرب - در ادبیات فارسی - در ادبیات عثمانی - در ادبیات اردو