جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

غُربتی، ابوالمعالی لاهوری

مؤلف، عارف و شاعر پاکستانی (قرن11)

غرب زدگی

بررسی مفهوم غرب زدگی در جهان اسلام

غربیّه

ولایتی در مصر سفلی

غرج الشار --> غرجستان

غرجستان

ناحیه ای کوهستانی در افغانستان کنونی

غردایه

شهری در جنوب الجزایر، مرکز اباضیه

غَرَر

قاعده فقهی با کاربرد بسیار در بحث معاملات

غررالسیر

کتابی در تاریخ عمومی از ابتدای خلقت تا سلطنت محمود غزنوی تألیف ابومنصور ثعالبی (قرن5)

غرس الدین

لقب گروهی از فقهای شافعی مذهب

غرستان --> غرجستان

غرشستان --> غرجستان

غَرناطه

کرسی ولایت و امیرنشینی به همین نام در اندلس، امروزه شهری در جنوب اسپانیا - معماری

غرور

اصطلاحی در قرآن، حدیث و اخلاق

غریب، حدیث

اصطلاحی در علم حدیث

غریب الحدیث

اصطلاحی در فقه اللغه و حدیث