جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

غازی عینتاب

شهری در آناتولی

غازی گرای

نام سه تن از خانهای کریمه - غازی گرای اول (قرن10) - غازی گرای دوم (قرن10و11) - غازی گرای سوم (قرن11و12)

غازی محمد

نخستین رهبر نهضت مردم داغستان علیه حکومت تزاری روسیه (قرن14)

غازی میان

لقب سپهسالار مسعود غازی از مقدسین مسلمان در هند (قرن5)

غازیه --> رقص

غاشیه --> سوارکاری

غاشیه، سوره

سوره هشتاد و هشتم قرآن

غاضره --> ناصره

الغافر، سوره --> مؤمن، سوره

غافقی، احمد بن محمد

گیاهشناس و داروشناس اندلسی (قرن6)

غافقی، عبدالکبیر

فقیه مالکی اندلسی (قرن6و7)

غافقی، محمّد بن قَسَّوم

عالم و کحال اندلسی (قرن6)

غالب، اسماعیل

مورخ و سکه شناس ترک (قرن13)

غالب بالله، محمد بن یوسف --> بنونصر

غالب بن صَعصَعه

از بزرگان قبیله بنی تمیم مشهور به جود و سخا(قرن1)