جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

غار (نوعی درخت) --> برگ بو

الغارات --> ثقفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد

غارم

اصطلاح فقهی

غار و فشافویه

ناحیه ای قدیمی در جنوب تهران

غاروقه --> زمینداری

غازان، محمود

هفتمین ایلخان مغول (قرن7و8)

غازان نامه

وقایعنامه دوره حکومت غازان خان به سبک شاهنامهء فردوسی سروده نورالدین نوری اژدری(قرن7)

غازی

لقبی برای کسانی که در غزوات شرکت می کردند؛ نیز بعدها لقب امرای مسلمان بویژه سلاطین عثمانی

غازی احمد مختار پاشا --> مختارپاشا

غازی الدین حیدر

از نواب هند (قرن13)

غازی اِورِنوس بیگ --> اِوْرِنوس

غازی بن فیصل

شاه عراق (قرن14)

غازی پور

شهری در ایالت اتراپراداش هند

غازی خان

از سرداران نظامی هند (قرن10)

غازی خسرو بیک، کتابخانه

بزرگترین کتابخانه اسلامی در بالکان