جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عینی، صدرالدین

نویسنده، شاعر و شخصیتی مهم در ادبیات تاجیکی شوروی (قرن13و14)

عینی، محمود بن احمد

محدث، عالم علم نحو و شارح صحیح بخاری (قرن 9)

عینیه، قصیده

قصیده ای عرفانی در بیست بیت به زبان عربی از ابن سینا

عیواض --> آیواز

عَیّوق --> ارّابه ران

عیّوقی --> ورقه و گلشاه

عیون اخبارالرضا

کتابی در شرح احوال امام رضا (ع) (قرن4)

عیون الاخبار --> ابن قُتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم

عیون الانباء فی طبقات الاطباء --> ابن ابی اصیبعه، احمد بن قاسم

عیونی، عبدالله بن علی --> عیونی، ملوک

عیونی، ملوک

حکام شیعه احساء، قطیف، و اوال (قرن5-7) - ملوک بنی قیصر کیش

غ

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

غابه، غزوه --> ذی قَرَد، غزوه

غات

استان و شهری در جنوب غربی لیبی، نیز نام قلعه ای در همین منطقه

غار

اصطلاح جغرافیایی - غارهای ایران