جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق --> حَربی، ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق

ابواسحاق ابراهیم قویری

منطقی عرب (قرن3)

ابواسحاق اسفراینی --> اسفراینی، ابواسحاق ابراهیم

ابواسحاق اطعمه --> بُسحَق اطعمه، فخرالدّین احمد حلّاج شیرازی

ابواسحاق اِلبیری، ابراهیم بن مسعود

فقیه و شاعر اندلسی (قرن5)

ابواسحاق اینجو

آخرین و مشهورترین حاکم خاندان اینجو که در دوره ایلخانان بر فارس و عراق عجم حکومت کردند.(قرن8).

ابواسحاق زجاج نحوی --> زَجّاج، ابواسحاق ابراهیم بن سَری

ابواسحاق شامی --> چشتیه

ابواسحاق شیرازی --> شیرازی، ابراهیم بن علی

ابواسحاق صابی --> صابی، خاندان

ابواسحاق قهستانی --> قهستانی، ابواسحاق

ابواسحاق کازرونی --> کازرونی، ابواسحاق

ابواسحاق کوبنانی

ریاضیدان و منجم ایرانی (قرن9)

ابوالاسوار شاور بن فضل --> شدّادیان

ابوالاسود دؤلی

تابعی، شاعر شیعی و واضع علم نحو(قرن1)