جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آراسلی، حمید

نویسنده، محقق و منتقد ادبیات آذربایجانی (قرن13و14)

آراکان

بخشی در غرب برمه که تا سال 1784 م. مستقل بود و پس از آن به برمه پیوست.

آراکل تبریزی

مورخ ارمنی، صاحب اثر مهمی درباره تاریخ ایران، عثمانی، گرجستان و ارمنستان (قرن10و11)

آراگون --> اَراغون

آرال، دریا --> بحر خوارزم

آرام، احمد

نویسنده و مترجم در زمینه تاریخ علم (قرن14)

آرامگاه

محل دفن مردگان - در سرزمینهای مرکزی عربی - در شمال آفریقا - در ترکیه - در ایران - در هند

آرامی، زبان

زبانی کهن از گروه زبانهای سامی

آران و بیدگل

شهرستان و شهری در شمال کاشان - گویش بیدگلی

آرانی، گویش --> آران و بیدگل

آرایش

اصطلاحی به معنای زیباسازی خصوصاً در مورد خانمها

آربری، آرتور جان

خاورشناس انگلیسی، استاد زبان عربی (قرن14)

آرپالق

اصطلاحی مالی در دوره عثمانی به معنای پول یا مالی بغیر از حقوق که به مأموران نظامی و غیرنظامی دولت پرداخت می شد.

آرتْوین

شهر و مرکز استانی به همین نام در شمال شرقی ترکیه

آرتیمانی، رضی الدین

شاعر صوفی مشرب و سراینده یکی از مشهور ترین ساقی نامه های ادبیات فارسی (قرن11)