جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عین التَمر

شهری در عراق

عین الجرّ

موضعی قدیمی در لبنان

عین الدوله

صدراعظم معروف مظفرالدین شاه قاجار و از مخالفان مشروطیت (قرن13و14)

عین السلطنه، قهرمان میرزا

از شاهزادگان قاجار، پسر عزالدوله عبدالصمد میرزا (قرن13و14)

عین القضاة همدانی

عارف، فقیه، ادیب و شاعر ایرانی(قرن5و6)

عین الملک شیرازی

"نورالدین محمد عبدالله"، پزشک ایرانی مقیم هند، صاحب "الفاظ الادویه" (قرن11)

عین الملک مُلتانی

سردار نظامی سلاطین هند

عین الوَرده --> رأس العین

عین الیقین --> یقین

عینتاب --> غازی عینتاب

عین تِموشنت --> وهران

عین جالوت

روستایی در فلسطین قدیم و محل نبرد هلاکو با ممالیک

عین زربه

شهری در آناطولی

عین شمس

شهری در مصر

عینی، حسن افندی

شاعر عثمانی (قرن12و13)