جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عیسی بن صُهاربُخت --> ماسَرجَوَیه

عیسی بن علی --> علی بن عیسی کحّال

عیسی بن عمر

از نحویون و قراء عرب (قرن2)

عیسی بن ماسرجویه --> ماسَرجَوَیه

عیسی بن ماسه --> ابن ماسه

عیسی بن مستفاد

از اصحاب امام کاظم (ع)(قرن2)

عیسی بن موسی

امیرزاده عباسی و والی کوفه (قرن2)

عیسی بن موسی تیمی بخاری --> غُنجار

عیسی بن مهنّا

از سرداران نظامی عهد ممالیک (قرن7)

عیسی نهر

طبیب و مترجم آثار یونانی به عربی (قرن3و4)

عیشی قندهاری، عبدالله

شاعر افغانی (قرن14)

العین

کتابی در لغت عربی از خلیل بن احمد (قرن2)

عین

اصطلاحی قرآنی و حدیثی

العین، موزه

موزه ای دارای آثار اسلامی در امارات متحده عربی

عینات/ عنات

شهری در عربستان